Get Adobe Flash player

Профил на купувача

Сдружение „Нов път” обявява обществена поръчка на основание чл. 14, ал.4, т.2 във връзка с чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Организиране на фокус-групи, семинари, обучения и конференции в България” във връзка с осъществяване на проект „Насърчаване на гражданското участие на млади роми “ по

Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. в партньорство с Българско училище за политика”Д.Паница”.


Покана

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9 Техническо предложение

Приложение 10 Ценово предложение ед. цени

Приложение 11

Приложение 12


Въпроси и отговориПротокол от работа на комисия за избор на изпълнител - 28.07.2015

Решение за избор на изпълнител - 28.07.2015Сдружение „Нов път” С.Хайредин, обявява обществена поръчка при условията на чл. 14, ал. 4 т.2 по реда на глава осма „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: «Организиране и провеждане на обучения на родители и учители, зелена детска градина, екскурзии и излети в България свързаната с тях логистика” по

Проект «Надежда и слънце за всички» Договор № BG 051PO001-4.1.05-0260, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG 051PO001-4.1.05 «Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства«


Покана

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13 и 13.1

Приложение 14

Приложение 15