Get Adobe Flash player

За нас

Сдружение „ Нов път” е създадено през месец април 2004 година  като организация  в обществена полза. Мисията й е да  развива  и утвърждава  духовните ценности   и   гражданското общество, подпомагане на здравеопазването, образованието, науката  и културата, подкрепа на социално слаби, инвалиди и лица, нуждаещи се от грижи, подпомагане на социалната интеграция и  личностната  реализация на групи в  неравностойно  положение, развитие и утвърждаване на нестопанският  сектор в  общественият живот на страната.

За времето от своето създаване  Сдружението  успя да натрупа значителен опит, експертиза и капацитет в работата  с представители от различни  етнически малцинства. Това е една от малкото организации, които успяват да развиват мащабна дейност на територията на Северозападна България.

Организацията е активна и в други райони на страната, партнира успешно с НПО и публични институции на местно и национално ниво,  като :  Сдружение „Местна инициативна група Мизия и Козлодуй ” гр. Козлодуй, Сдружение „Различни, но ръка за ръка „ гр. Бяла Слатина, Училищно настоятелство към ЦДГ „Българче” гр. Враца,  ЦДГ „Слънчице” гр. Бяла Слатина, община Враца, община Хайредин, община Мизия  и община Роман. Добри партньорски взаимоотношения има с  Фондация „Институт отворено общество „ гр. София ,  ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ” гр. Велико Търново, със Сдружение „Верният настойник” гр. Бургас, Сдружение „Свят без граници” гр. Стара Загора и др.  Организацията е  челен на Национална мрежа за децата,като представител на сдружението за втори мандат е член на Контролният съвет на мрежата, на Националният съвет по етнически и интеграционни дейности към Министерски съвет, представители на организацията са включени в различни работни групи за планиране на следващият програмен период 2014-2020 година.

Основните дейности на организацията са в няколко различни  програмни области: създаване на заетост,социални дейности,здравеопазване,образование, ромско включване, младежки дейности .

Програмна област :   Заетост

По тази програмна област  сдружението реализира дейности насочени към  осигуряване на заетост на представители  от различни целеви групи :  продължително безработни лица, лица  обект на месечно социално подпомагане, лица с увреждания  в   създаденото социално предприятие „Пчела” както и по различни проекти финансирани от европейските структурни фондове.

Програмна област : Социални дейностти

Дейносттите са насочени към развитие  на социални услуги, предоставяни   на различни целеви групи – социално слаби  и лица в неравностойно социално полужение ,  лица с увреждания, хора от малцинствата, дълготрайно безработни чрез  предоставяне на социални услуги в общността и  различните  дейности ще им   помогнат да реализират собствен път за интегриране и социализиране в обществото. Социалните услуги насочени към децата е с  основни цели да се стесни входа на специализираната институция и да се защити правото на детето да расте в семейна среда, като се мотивират децата да посещават училище, да се реинтегрират в учебната среда, да сключват граждански брак, когато са психически, емоционално и физически готови за поемане на отговорност за бъдещо поколение, да се намалят противообществените прояви чрез корекционна работа, превенция на насилието на семейството.

Програмна област : Здравеопазване

Реализират се следните дейности: превенция и здравно обучение; теренна работа; информационни кампании; формиране на нагласи за изграждане на отговорност за собственото здраве, консултации по семейно планиране, изграждане на партньорска мрежа за подобряване достъпа до здравеопазване и качествени грижи, превенция на туберкулозата чрез ранно откриване и диагностика на туберкулозата, консултиране, насочване и придружаване за получаване на здравни услуги до Областния диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар ЕООД, град Враца . От  2010 година описаните дейности се изпълняват на областно ниво.

Програмна област: Образование

По тази програмна област се реализират проектни дейности за изграждане на капацитет в ромската общност чрез придобиване на средно и висше образование; превенция на ранното отпадане от училище; история, мотивиране за продължаващо образование, традиции и култура на ромския етнос; информационни кампании, неформално обучение и участие в извънучилищна културно-художествена дейност, за придобиване на знания и умения, които да улеснят приобщаването им в училищната среда, общуването и социализацията в обществото.

Програмна област : Ромско включване

Реализират се дейности за подкрепа и овластятяване на ромските общности да участват активно в процесите на вземане на решения, а така също и при изготвянето на стратегически програми, проекти и документи, за развитие на процесите отдолу-нагоре, ангажираност на местните ромски общности в процесите на мониторинг на проекти, изпълнявани с фокус роми и реализирани от неправителствени организации, институции, общини и др.